Re-integratie

Terugkeer naar werk kan spannend zijn. Voor duurzame re-integratie is het vinden van balans noodzakelijk. Wat is er nodig om weer vitaal te worden? In een re-integratietraject staan we stil bij wat er is gebeurd, de emotionele achtbaan waar je misschien nog in zit, fysieke beperkingen en je overlevingsstrategieën. Acceptatie is belangrijk omdat verzet zoveel energie kost. Van daaruit kijken we naar jouw kwaliteiten, waarden, kansen en mogelijkheden. Je leert anders omgaan met stress. Beginnen met lichte taken op een rustige werkplek kan het herstel bevorderen. Als werken nog niet lukt, zoeken we een andere manier om in contact te blijven met collega’s en leidinggevende.

 

pad-bemelen

Op basis van een intakegesprek en overleg met de werkgever maken we samen een trajectplan, waarbij het ontwikkelen van de belastbaarheid en het zoeken naar mogelijkheden centraal staan. In overleg met de arbo-arts maken we een stappenplan om uren en taken op te bouwen. De Wet Verbetering Poortwachter is het kader.

Wet Verbetering Poortwachter
Werknemer en werkgever zijn beiden verantwoordelijk voor de terugkeer naar werk. Acht weken na de eerste ziektedag stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak op. Na een jaar wordt de eerste jaarsevaluatie beoordeeld door het UWV. De Ziektewetuitkering wordt dan verlaagd naar 70%. Als de werknemer ziek blijft start rond week 87 de WIA aanvraagprocedure. Het UWV beoordeelt het re-integratiedossier. Bij onvoldoende re-integratie-inspanning in Spoor 1 en Spoor 2 volgt er een sanctie voor de werkgever. Als werken bij de eigen werkgever (Spoor 1) niet lukt, dienen werkgever en medewerker te zoeken naar mogelijkheden elders (Spoor 2).

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Op basis van de beperkingen en mogelijkheden die de verzekeringsarts (UWV) vaststelt, bepaalt de arbeidsdeskundige (UWV) het recht op een WIA-uitkering. Het WIA-percentage vloeit voort uit het verschil tussen het laatst verdiende loon voor ziekte en de vastgestelde verdiencapaciteit. De WIA kent verschillende uitkeringen. Zo is de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) een loongerelateerde uitkering voor bepaalde tijd. Deze kan worden opgevolgd door een Loonaanvullingsuitkering indien de uitkeringsgerechtigde minimaal 50% van de restverdiencapaciteit verdient. Als het UWV beoordeelt dat de arbeidsongeschiktheid volledig is en niet meer zal verbeteren, geldt de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).